Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

82-500 Kwidzyn

Nowy Dwór 13

Tel: (055) 279-38-09     510-175-525 510-175-497

gimnazjumND@poczta.fm
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

Szanowni Rodzice,


niestety, jak zapewne Państwo wiecie, nie doszło do porozumienia między rządem
a strajkującymi nauczycielami i w związku z tym akcja protestacyjna trwa nadal - także
w naszej szkole.  

Serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasowe zrozumienie, wsparcie i zorganizowanie opieki dla swoich Pociech, co zapewne dla wielu z Was nie było łatwe. Dzięki Państwu mogłam w pełni poświęcić czas i siły na organizację egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty. Dziękuję Państwu w imieniu swoim a także uczniów, którzy mogą odetchnąć z ulgą i ze spokojem oczekiwać wyników z egzaminu.
Począwszy od jutra, prawdopodobnie do końca tygodnia, nadal nie będą odbywały się zajęcia edukacyjne, natomiast jesteśmy w stanie zapewnić naszym Uczniom zajęcia opiekuńcze. Zatem jeżeli wykorzystaliście już Państwo wszelkie możliwości urlopowe, dziadkowe, wzajemnej pomocy sąsiedzkiej lub po prostu zauważyliście u Dzieci natychmiastową potrzebę kontaktu ze szkołą i rówieśnikami, to zapraszam na zajęcia opiekuńcze. Autobusy w godzinach porannych jeżdżą zgodnie z planem, natomiast po zajęciach będą odjeżdżały w miarę potrzeb, dlatego proszę pozostać z nami w kontakcie.
                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                     Jolanta Bryczkowska

 


 
Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak  3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być oficjalne ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko pracownika).
O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.
 

 

 

 

 

NA GÓRĘ